ตัวอย่างการติดตั้ง AmpliFi Mesh System
Central Router with Mesh Point
สรางเครือขาย Mesh Wi-Fi ครอบคลุมบานหลังใหญดวย AmpliFi Mesh System
Mesh Multi Hop
สรางเครือขาย Mesh Wi-Fi ครอบคลุมบานหลังใหญ แบบ Multi-Hop โดย Mesh Router ไมตองอยูกลางบาน
รีวิวดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ AMPLIFI จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ